svenska

För- och efterköpsinformation som innehåller viktig information om försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, undersök vad försäkringen omfattar. Bilförsäkring för personbil och lätt lastbil Det här kan du välja mellan Trafikförsäkring • Obligatoriskt skydd Bilförsäkring för personbil och lätt lastbil, halv eller hel • Halvförsäkring (utan vagnskadeförsäkring) • Helförsäkring (med vagnskadeförsäkring) Bilförsäkring Stor för personbil och lätt lastbil Tilläggsförsäkringar • Folksam Assistans (ingår i Bilförsäkring Stor) • Hyrbil (ingår i Bilförsäkring Stor för personbil och lätt lastbil) Hjälp inför köpet Om du ska köpa försäkring kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket eller konsumentvägledarna i din kommun. De ger dig opartiska råd och vägledning helt utan kostnad. Konsumenternas försäkringsbyrå Konsumentverket webb konsumenternas.se eller telefon 0200-22 58 00 webb hallåkonsument.se Kontakta oss Ta kontakt med oss med jämna mellanrum. Ditt försäkringsbehov förändras och du ska alltid ha rätt försäkringar. Varken för många eller för få. Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas av försäkringen. Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller webb folksam.se Viktiga telefonnummer Om olyckan är framme är det viktigt att du tar kontakt med oss så fort som möjligt. Det gäller både hemma och utomlands. Om du har polisanmält skadan kan vi behöva en kopia av anmälan. Skadeanmälan 0771-950 950 Hit ringer du för att anmäla en skada under kontorstid. Du kan också anmäla skador på folksam.se. Folksam Jour Inom Sverige 0771-450 000 Utanför Sverige +46 771 450 000 Hit ringer du på kvällar och helger. Falck Global Assistance +46 8 587 717 76 Om olyckan är framme när du är utomlands, kan du få hjälp med att hitta bra vård och hjälp med betalning och hemresa. SOS International +46 8 13 60 60 Vid personskador. Försäkringen är märkt med Bra Miljöval, världens tuffaste miljöcertifiering. Läs mer på folksam.se/bramiljoval Läs mer Det här är en kortfattad sammanfattning av villkoren och de ersättningar du kan få från din försäkring. Du som kund har rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du bestämmer dig. De fullständiga villkoren som gäller från och med 1 januari 2019 kan du hitta på folksam.se och på Mina sidor eller få från vår kundservice. 2 För- och efterköpsinformation som innehåller viktig information om försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, undersök vad försäkringen omfattar. Vilken försäkring behöver du? Trafikförsäkring Obligatoriskt skydd Trafikförsäkring är obligatoriskt för alla bilar och lätta lastbilar som används i trafiken. Den lämnar bland annat ersättning till förare, passagerare och andra som blir skadade vid en eventuell trafikolycka. Om du har krockat ersätter den också de skador du har orsakat på det andra fordonet. Men det är bara motparten som kan få ersätt- ning för egendomsskador från trafikförsäkringen. Bilförsäkring för personbil och lätt lastbil, halv eller hel Halvförsäkring (utan vagnskadeförsäkring) Ett skydd för fordon vid brand-, glas- och stöldskador eller inbrott. I vissa fall får du också ersättning om motorn eller elektronik i fordonet går sönder. Här ingår även rättsskydds- och räddningsförsäkring. Helförsäkring (med vagnskadeförsäkring) Du får hela skyddet i halvförsäkringen och dessutom en vagnskadeförsäkring. Det är ett skydd mot skador som uppstår på ditt fordon till exempel vid en trafikolycka där du är vållande eller om ditt fordon utsätts för skade- görelse av någon utomstående. Bilförsäkring Stor för personbil och lätt lastbil Bilförsäkring Stor för personbil och lätt lastbil kan tecknas med hel- eller halvförsäkring (med eller utan vagnskadeförsäkring) och ger dig hela skyddet i trafik- och halvförsäkringen samt extra skydd vid nyckelförlust, skador på fordonets kupé- och lastutrymme och feltankning. Om du har vår Bilförsäkring Stor ingår Folksam Assistans och Hyrbil. Om du har Lätt lastbilsförsäkring Stor ingår Hyrbil. Tilläggsförsäkringar Folksam Assistans (ingår i Bilförsäkring Stor) Med Folksam Assistans får du snabb hjälp att ta dig vidare om du blir stående på vägen, även när du är utanför Sverige. Hyrbil (ingår i Bilförsäkring Stor för personbil och lätt lastbil) Om ditt fordon är på verkstad efter en ersättningsbar skada får du ersättning för hyrbil i upp till 65 dagar. De tre första dagarna är helt utan kostnad. Trafikförsäkring – obligatoriskt skydd Ett obligatoriskt skydd för dig, dina medpassagerare och alla andra i trafiken. Trafikförsäkring Vi ersätter Vi ersätter inte Personskador – om du själv, dina passagerare eller a

engelska

Pre- and post-purchase information containing important information about the insurance. If any insurance coverage is particularly important to you, find out what the insurance covers. Car insurance for passenger car and light truck You can choose this from Traffic Insurance • Mandatory protection Car insurance for passenger car and light truck, half or whole • Half insurance (without car accident insurance) • Full insurance (with car accident insurance) Car insurance Great for passenger car and light truck Supplementary insurance • Folksam Assistance (included in Auto Insurance Large) • Rental car (included in Car Insurance Large for passenger car and light truck) Help with the purchase If you are going to buy insurance, you can contact the Consumer Insurance Agency, the Swedish Consumer Agency or the consumer guides in your municipality. They give you impartial advice and guidance at no cost. Consumer Insurance Agency Consumer Agency web consumer.se or telephone 0200-22 58 00 web hallåkonsument.se Contact Us Contact us at regular intervals.Your insurance needs change and you should always have the right insurance. Neither too many nor too few. If any protection is particularly important to you, find out if it is covered by the insurance. We will be happy to help you. Call 0771-950 950 or web folksam.se Important telephone numbers If the accident has occurred, it is important that you contact us as soon as possible. This applies both at home and abroad. If you have the police report the damage, we may need a copy of the report. Claim notification 0771-950 950 You call here to report an injury during office hours. You can also report damage to folksam.se. Folksam Jour In Sweden 0771-450 000 Outside Sweden +46 771 450 000 Here you call in the evenings and weekends. Falck Global Assistance +46 8 587 717 76 If the accident occurs when you are abroad, you can get help finding good care and help with payment and return home. SOS International +46 8 13 60 60 In case of personal injury. The insurance is marked with Good Environmental Choice, the world's toughest environmental certification.Read more at folksam.se/bramiljoval Read more This is a brief summary of the terms and reimbursements you can get from your insurance. You as a customer have the right to receive this information and it is important that you read it before you decide. The full terms and conditions that apply from 1 January 2019 can be found on folksam.se and on My pages or get from our customer service. 2 Pre- and post-purchase information containing important information about the insurance. If any insurance coverage is particularly important to you, find out what the insurance covers. What insurance do you need? Motor Mandatory protection Traffic insurance is compulsory for all cars and light trucks used in traffic. It provides, among other things, compensation to drivers, passengers and others who are injured in the event of a traffic accident. If you have crashed, it will also replace the damage you have caused to the other vehicle. However, only the counterparty can receive compensation for property damage from the traffic insurance.Car insurance for passenger car and light truck, half or whole Half insurance (without car accident insurance) A protection for vehicles in the event of fire, glass and theft or burglary. In some cases, you will also receive compensation if the engine or electronics in the vehicle break down. This also includes legal protection and rescue insurance. Full insurance (with car accident insurance) You get all the protection in the half insurance and also a car accident insurance. It is a protection against damage that occurs on your vehicle, for example in the event of a traffic accident where you are negligent or if your vehicle is subjected to damage by someone outside. Car insurance Great for passenger car and light truck Car insurance Great for a passenger car and light truck can be taken out with full or half insurance (with or without car accident insurance) and gives you all the protection in the traffic and half insurance as well as extra protection in case of key loss, damage to the passenger compartment and cargo space and fault refueling. If you have our Car Insurance Large, Folksam Assistans and Hyrbil are included. If you have Light Truck Insurance Large, rental car is included.Supplementary insurance Folksam Assistance (included in Auto Insurance Large) With Folksam Assistans, you can quickly get help if you stay on the road, even when you are outside Sweden. Car hire (included in Car insurance Large for passenger car and light truck) If your vehicle is in the workshop after a repairable damage, you will receive car rental compensation for up to 65 days. The first three days are completely free of charge. Traffic insurance - compulsory protection A mandatory protection for you, your fellow passengers and everyone else in traffic. Motor We are replacing We do not replace Injury - whether you, your passengers or a

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)